Vitajte na našej stránke.

Centrum voľného času je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré mu určí zriaďovateľ.

Činnosť Centra voľného času detí a mládeže vychádza zo Zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. z 22.mája 2008 o výchove a vzdelávaní ( školský zákon), z vyhlášky MŠ SR č.306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe,z nariadenia vlády SR č.276/2010 Z.z., z Výchovného programu Centra voľného času ako aj z aktuálnych Pedagogicko – organizačných pokynov pre školy a školské zariadenia pre tento školský rok. V ich zmysle sa CVČ posudzujú ako jeden z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej starostlivosti o deti a mládež v ich voľnom čase.

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti a mládež s celoročnou prevádzkou. Zabezpečuje výchovno -vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí a mládeže. Usmerňuje rozvoj záujmov, vytvára podmienky na rozvíjanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času.

Centrum voľného času bude vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého kalendárneho roka, vrátane školských prázdnin.

Činnosť centra voľného času v meste Rožňava je zameraná na výchovno - vzdelávacie aktivity a aktívny oddych detí a mládeže od predškolského veku detí až do 26 rokov u mladých ľudí, na činnosť pre rodičov s deťmi, činnosť s dospelými, na spoluprácu pri organizovaní podujatí a súťaží v spolupráci s občianskymi združeniami, ktoré podľa usmernení MŠ organizačne aj finančne zabezpečujú školské súťaže a podujatia pre školskú mládež.

CVČ organizuje svoju činnosť vo voľnom čase detí a mládeže, v priebehu školských prázdnin i v rámci vyučovania. Vo svojej činnosti podporujeme a rešpektujeme názory detí, študentov a ďalších mladých ľudí. Zabezpečujeme im realizáciu ich záujmov účasťou vo všetkých oblastiach našej ponúkanej záujmovej činnosti. Disciplínu, správanie, účasť na činnosti CVČ zabezpečujeme odborným vedením záujmovej a inej príležitostnej, vzdelávacej činnosti. Snažíme sa predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným formám intolerancie, čo je preukázateľné v práci a účasti detí a mládeže v krúžkovej činnosti, súťažiach, vystúpeniach a v rôznych príležitostných činnostiach. Úlohou vedúcich záujmových útvarov, klubov, krúžkov, kurzov je aj naďalej neformálnym a zaujímavým spôsobom rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú z hľadiska formovania osobnosti dieťaťa dominujúce. V tejto oblasti budeme klásť dôraz na spoluprácu s rodinou a školou. Pozornosť budeme venovať rozvoju medzinárodnej spolupráce organizovaní výmenných táborov.*

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU ROŽŇAVA

Copyright © 2017 , Centrum voľného času Rožňava. Všetky práva vyhradené. E-mail: cvc@cvcroznava.sk